Arbetsmiljö

Vår arbetsmiljö ska vara säker och stimulerande samt präglas av respekt och förtroende för individen. 

Detta uppnås genom:

  • En god arbetsmiljö och främjandet av friskvård är en strategisk fråga för SILAB.
  • Lagstiftning och partsöverenskommelse är minimikrav. 
  • Vi gör kontinuerliga riskbedömningar för att förebygga och förhindra ohälsa, arbetsskador och olycksfall i arbetet.
  • Vi ska verka för en sund och säker arbetsmiljö, omfattande psykiskt, social och fysisk miljö för samtliga anställda.
  • Våra anställda och inhyrd personal ska ha kunskaper som är anpassade för respektive roll så att arbetet kan utföras säkert ur arbetsmiljösynpunkt.
  • Vi sätter mål och följer upp för att ständigt förbättra.

Arbetsmiljön är en högt prioriterad fråga för SILAB. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete bidrar till att minska sjukfrånvaron samt förebygga olycksfall i arbetet. Vi mäter kontinuerligt sjukfrånvaro, övertid, tillbud, olycksfall etc. för att kunna sätta upp mål och upprätta handlingsplaner.

Vi utför kontinuerliga riskbedömningar för att förebygga arbetsskador och olycksfall.

Säkerhet på arbetsplatsen

Innan ett uppdrag påbörjas ska alltid en riskbedömning upprättas. Vid riskbedömningen är det viktigt att även analysera riskerna i de olika arbetsmomenten som ingår.

Att regelbundet utföra skyddsronder är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med skyddsronder är främst att förebygga arbetsolyckor, arbetsskador och /eller hälsa.

SILAB har många olika typer av arbetsplatser företagets verksamhetsområden. Förutom projekt och service finns många fasta arbetsplatser, exempelvis plastkontor, verkstäder, förråd etc. Alla arbetsplatser inom verksamheten undersöks genom skyddsronder.